Điều khoản sử dụng dịch vụ

Thỏa thuận này hình thành nghĩa vụ pháp lý ràng buộc đối với bạn. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, vui lòng không truy cập Nền tảng chia sẻ Pin dự phòng của “SACNHANH”, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp qua Nền tảng hoặc đăng ký tài khoản cho các dịch vụ đó. Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu kỹ các điều khoản của Thỏa thuận này.

 1. GIỚI THIỆU / MỤC ĐÍCH
  1. “SACNHANH”cung cấp dịch vụ chia sẻ và cho thuê pin dự phòng thông qua các nền tảng điện tử khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn trên Internet www.sacnhanh.com.vn và các ứng dụng di động (bao gồm cả trên hệ điều hành iOS, Android, Windows) (được gọi chung là “Nền tảng”). Khi truy cập Nền tảng, sử dụng Dịch vụ và pin dự phòng được cung cấp thông qua Nền tảng, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này.
  2. Dịch vụ của “SACNHANH”nhằm mục đích cung cấp các giải pháp thuê pin dự phòng thông qua sự tiện lợi hơn bao giờ hết, chi phí cực thấp và rất nhiều lợi ích sử dụng.
  3. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên của phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ dvkh@sacnhanh.com.vn.
  4. Các điều khoản và tiêu đề từng đoạn trong Thỏa thuận này được thêm vào phục vụ cho mục đích dễ tham khảo và không ảnh hưởng hoặc giới hạn đến nội dung hoặc diễn giải các điều khoản của Thỏa thuận này.
 2. PHẠM VI
  1. Bên ký kết hợp đồng
   1. Thỏa thuận này được ký kết giữa bạn và nhà điều hành Nền tảng tại quốc gia nơi bạn đang sử dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua Nền tảng
   2. Nền tảng và Dịch vụ được cung cấp thông qua Nền tảng hiện có sẵn tại Việt Nam. Nếu bạn không phải là cư dân của hoặc không sinh sống trong khu vực lãnh thổ Việt Nam, bạn sẽ không dùng được Nền tảng và Dịch vụ.
 • Chúng tôi, công ty cổ phần Truyền Thông Mặt Tiền Á Châu, là nhà điều hành hiện tại của Nền tảng và Dịch vụ tại Việt Nam. Tất cả các từ trong Thỏa thuận này nói tới “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc ““SACNHANH”” đều là chỉ công ty cổ phần Truyền Thông Mặt Tiền Á Châu. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua bất kỳ thông báo hoặc công bố nào trên trang web của chúng tôi hoặc Nền tảng về bất kỳ việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền và nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào chúng tôi thấy phù hợp. Sau khi chuyển nhượng hoặc chuyển giao, bạn sẽ duy trì mối quan hệ của bạn với người được chuyển nhượng hoặc người được chuyển giao chứ không phải với chúng tôi.
 1. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi bảo lưu quyền để cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong các Điều khoản sử dụng này bằng cách đăng cập nhật và thay đổi đối với Nền tảng hoặc Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Ứng dụng của chúng tôi định kỳ để nắm được các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Nền tảng hoặc Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản sử dụng này sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
 1. Điều khoản bổ sung, Quy tắc sử dụng và Chính sách quyền riêng tư
 1. ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG
  1. Trình độ người dùng
   1. Bạn cam kết và bảo đảm rằng nếu bạn đăng ký Dịch vụ với tư cách cá nhân, bạn phải ít nhất 13 tuổi và nếu bạn từ 18 tuổi trở lên, bạn có đủ khả năng và năng lực để tham gia và tuân thủ các Điều khoản này hoặc nếu bạn từ 13 đến 18 tuổi, bạn phải nhận được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, họ đã đồng ý đảm nhận toàn bộ nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản này, nếu cha mẹ hoặc người giám hộ nợ nghĩa vụ đó. Nếu bạn đang đăng ký Dịch vụ cho và nhân danh một thực thể không phải là thể nhân, bạn cam kết và bảo đảm rằng bạn được ủy quyền để tham gia vào thỏa thuận này và ràng buộc thực thể với các Điều khoản này. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn không được tạo hoặc sử dụng bất kỳ tài khoản nào với chúng tôi cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác ngoài chính bạn trừ khi bạn được ủy quyền để đại diện và thay mặt cho cá nhân hoặc tổ chức đó.
   2. Bạn có toàn quyền quyết định và tự chịu mọi rủi ro khi truy cập và sử dụng Dịch vụ của mình và bạn phải tự chịu trách nhiệm bảo vệ và duy trì tính bảo mật của Tài khoản người dùng của mình, bao gồm tên người dùng và mật khẩu và tất cả các hoạt động liên quan đến hoặc xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản người dùng của bạn, như được định nghĩa dưới đây.
 • Bạn không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, trong quá trình sử dụng Dịch vụ, hoặc bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn đối với luật bản quyền).
 1. Trong quá trình sử dụng Nền tảng, bạn không được truyền tải, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ loại vi rút và/hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.
 2. Việc vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức các Dịch vụ mà không cần xin ý kiến của bạn. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì hoặc bất cứ lúc nào.
 3. Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được truyền đi khi chưa được mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của việc kết nối mạng hoặc thiết bị. Xin lưu ý rằng thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng.
 1. Tài khoản người dùng
  1. Để truy cập Nền tảng và/hoặc Dịch vụ, bạn phải đăng ký tài khoản với chúng tôi (“Tài khoản người dùng”)
 2. Quản lý thông tin cá nhân
  1. Vui lòng cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật cần thiết cho Tài khoản của bạn. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi hoặc cập nhật thông tin Tài khoản của mình bằng cách cập nhật thông tin của bạn trong phần Tài khoản của tôi.
 3. BẢO MẬT TÀI KHOẢN
  1. Bạn có trách nhiệm bảo vệ và duy trì tính bảo mật của ID đăng nhập và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ và duy trì tính bảo mật của ID đăng nhập và mật khẩu của bạn.
  2. Bạn đồng ý không chia sẻ hoặc cho phép người khác sử dụng Tài khoản hoặc Mật khẩu của bạn, hoặc chỉ định hoặc chuyển Tài khoản của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
  3. Bạn sẽ bị ràng buộc và chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên lạc và hoạt động trực tuyến được truyền tải hoặc thực hiện thông qua việc sử dụng Tài khoản người dùng của bạn.
  4. Tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua Tài khoản người dùng của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng Pin dự phòng, trả lại Pin dự phòng và Nền tảng và/hoặc Dịch vụ, v.v.) được coi là do bạn thực hiện. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua Tài khoản người dùng của bạn bất kể các hoạt động đó có được thực hiện với sự đồng ý hoặc công nhận của bạn hay không.
  5. Chúng tôi không có trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh do hoặc liên quan đến việc sử dụng sai hoặc gian lận Tài khoản của bạn.
  6. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức tại dvkh@sacnhanh.com.vn nếu bạn nghi ngờ hoặc biết về bất kỳ sự truy cập trái phép nào vào hoặc sử dụng Tài khoản người dùng của bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cần một khoảng thời gian hợp lý để điều tra và thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến thông báo của bạn. Cho đến khi điều tra của chúng tôi hoàn tất, bạn tiếp tục chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua Tài khoản người dùng của bạn.
  7. Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là điều chúng tôi rất coi trọng. Thông tin cá nhân của những người dùng khác có thể được tiết lộ hoặc cung cấp cho bạn bởi những người dùng khác thông qua Nền tảng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ giữ bí mật và sẽ chỉ tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó cho các mục đích mà thông tin đó được tiết lộ cho bạn.
 4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  1. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích liên quan đến Nền tảng và/hoặc Dịch vụ, bao gồm tất cả nội dung theo Dịch vụ vẫn và/hoặc sẽ là bản quyền hoặc tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc bên thứ ba cung cấp dữ liệu (“Nhà cung cấp dữ liệu”) (theo từng trường hợp cụ thể).
  2. Bạn không được sử dụng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ, bao gồm tất cả các nội dung, để xuất bản, phân phối, truyền tải, truyền lại, phân phối lại, phát sóng, sao lưu hoặc lưu hành cho bất kỳ ai khác trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
  3. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, sao lưu, xuất bản, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh, chuyển hoặc bán bất kỳ Nội dung nào có được từ Dịch vụ và/hoặc Ứng dụng trừ khi được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.
 5. CÁC ỨNG DỤNG
  1. Bạn có thể truy cập và sử dụng Nền tảng bằng cách tải xuống, cài đặt và sử dụng các ứng dụng của chúng tôi (bao gồm mọi sản phẩm phần mềm độc lập, ứng dụng di động hoặc phần mềm hỗ trợ trình duyệt) (”Các ứng dụng”).
  2. Để cải thiện, nâng cao và phát triển hơn nữa các tính năng của các Ứng dụng đó, đôi khi chúng tôi có thể cung cấp các bản nâng cấp, cập nhật và bản vá cho các Ứng dụng này. Bạn đồng ý tải xuống và cài đặt các bản nâng cấp, cập nhật và bản vá như vậy và chỉ sử dụng phiên bản Ứng dụng mới nhất hoặc các phiên bản khác mà chúng tôi có thể chỉ dẫn.
  3. Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, giới hạn, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển giao, có thể hủy ngang, không độc quyền (không có quyền cấp phép phụ) để sử dụng Ứng dụng, Nền tảng, Dịch vụ và nội dung cho mục đích duy nhất là cho phép bạn sử dụng và trải nghiệm lợi ích của Dịch vụ theo cách thức được quy định bởi các Điều khoản này. Giấy phép này tuân theo các Điều khoản này và không bao gồm việc phân phối bất kỳ nội dung nào, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ việc sử dụng phái sinh nào của Ứng dụng, Nền tảng và/hoặc Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong các Ứng dụng, Nền tảng và/hoặc Dịch vụ đó), sử dụng bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, rô bốt nào hoặc các phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự, tải xuống (trừ bộ đệm ẩn trang) bất kỳ phần nào của Ứng dụng, Nền tảng và/hoặc Dịch vụ, nội dung hoặc thông tin có trong đó trừ khi được cho phép rõ ràng trên Dịch vụ và mọi hoạt động sử dụng Ứng dụng, Nền tảng và/hoặc Dịch vụ khác ngoài mục đích dự định của những Ứng dụng, Nền tảng và/hoặc Dịch vụ này.
  4. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi và bất cứ lúc nào để sửa đổi giá của các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi mà không cần thông báo thêm cho bạn.
  5. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi và bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào) mà không cần thông báo thêm cho bạn.
  6. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thay đổi nào đối với Dịch vụ, bao gồm nhưng giới hạn trong việc sửa đổi, thay đổi giá, tạm dừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.
 6. TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN (NGƯỜI DÙNG)
  1. Sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ
   Bạn đồng ý rằng bạn:

   1. Đảm bảo sẽ tự tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu, bảo vệ sở hữu trí tuệ, thuế và sử dụng Pin dự phòng.
   2. Đảm bảo sẽ cẩn thận dùng các thiết bị được cung cấp (bao gồm cả Pin dự phòng và cáp kèm theo) và tôn trọng nhân viên của chúng tôi và những người dùng khác; và
 • Chịu trách nhiệm nhận và duy trì tất cả các dịch vụ và thiết bị viễn thông, băng thông rộng và phần cứng máy tính để truy cập và sử dụng Nền tảng hoặc Ứng dụng và thanh toán tất cả các chi phí liên quan.
 1. Cảnh báo khi sử dụng các Nền tảng hoặc Dịch vụ
  1. Truy cập Nền tảng hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu chúng tôi đã thông báo tạm dừng việc truy cập của bạn;
  2. Thuê, cho thuê, bán, bán lại hoặc kiếm tiền hoặc thương mại hóa các Nền tảng, Dịch vụ của chúng tôi hoặc Pin dự phòng được cung cấp thông qua Nền tảng nếu không có sự đồng ý của chúng tôi;
 • Sử dụng Dịch vụ hoặc Pin dự phòng của chúng tôi ngoại trừ thông qua Nền tảng;
 1. Xóa, thay đổi hoặc làm mờ bất kỳ quảng cáo nào có thể nhìn thấy trên Nền tảng hoặc Pin dự phòng hoặc bất kỳ thiết bị nào do chúng tôi cung cấp cho bạn;
 2. Hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận này
 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
  1. Xác nhận của người dùng
   1. Chúng tôi không đảm bảo hay cam kết rằng việc bạn sử dụng Nền tảng, Dịch vụ và/hoặc nội dung của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.
   2. Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Nền tảng, Dịch vụ và/hoặc nội dung của chúng tôi sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.
 • Bạn đồng ý rằng tùy từng thời điểm chúng tôi có thể xóa Nền tảng, Dịch vụ và/hoặc nội dung trong thời gian không xác định hoặc hủy Nền tảng, Dịch vụ và/hoặc nội dung của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.
 1. Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng, Nền tảng, Dịch vụ và/hoặc nội dung của chúng tôi đều hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Nền tảng, Dịch vụ và/hoặc nội dung của chúng tôi và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua Nền tảng, Dịch vụ và/hoặc nội dung của chúng tôi (trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng) được cung cấp ‘nguyên trạng’ và ‘có sẵn’ cho bạn sử dụng, mà không cần bất kỳ cam kết, bảo hành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện thương mại, chất lượng thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, quyền sở hữu và không vi phạm.
 2. Trong mọi trường hợp, “SACNHANH”, giám đốc (Tổng giám đốc), cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, mang tính chất trừng phạt, đặc biệt, hoặc thiệt hại do hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc bị mất lợi nhuận, doanh thu, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự, cho dù dựa trên hợp đồng, do sai lầm (kể cả cả sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng dịch vụ hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng của đó. Vì một số tiểu bang hoặc khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, tại các tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ được giới hạn trong phạm vi pháp luật cho phép.
 1. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VI PHẠM
  1. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, chúng tôi có thể không cần hỏi ý kiến hoặc thông báo trước cho bạn và ngoài các quyền và biện pháp khắc phục khác mà chúng tôi có thể:
   1. Đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền tảng, Ứng dụng và Dịch vụ được cung cấp và quyền sử dụng Pin dự phòng của bạn;
   2. Khấu trừ các khoản tiền trong tài khoản người dùng của bạn để đền bù cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc bồi thường tiền tệ nào mà bạn thực hiện cho chúng tôi;
 • Chấm dứt Thỏa thuận này.
 1. Ngoài bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào khác mà chúng tôi có thể có đối với bạn, bạn đồng ý rằng nếu bạn làm hỏng Pin dự phòng của chúng tôi hoặc các thiết bị khác được cung cấp cho bạn, do cố ý hoặc do sử dụng sai, dẫn đến việc Pin dự phòng không thể hoạt động hoặc không an toàn để hoạt động, bạn sẽ bị tính phí và sẽ trả cho chúng tôi một khoản phí trong phạm vi từ 100.000 VND đến 600.000 VND Việt Nam, số tiền sẽ do chúng tôi hoàn toàn quyết định làm chi phí hành chính, vận chuyển, sửa chữa và thay thế cho mỗi Pin dự phòng bị hư hỏng. Chúng tôi có thể thu hồi các khoản tiền còn nợ chúng tôi bằng cách cấn trừ trong Tài khoản người dùng hoặc uỷ quyền ngân hàng thu hộ qua hình thức cấn trừ trong thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được liên kết với Tài khoản người dùng của bạn. Cam kết của bạn trong trường hợp này là:
  1. Tôi đồng ý cho Ngân hàng được trích các khoản tiền nói trên tài khoản của tôi để thanh toán các khoản phí liên quan (nếu có) theo quy định của Ngân hàng.
  2. Ngân hàng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các thông tin do Nhà cung cấp chuyển đến cũng như các vấn đề phát sinh khi Ngân hàng đã thực hiện đúng nội dung đề nghị của tôi theo Đăng ký sử dụng dịch vụ này.
 • Tôi cam kết những thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về những giao dịch tự động trích nợ để thanh toán hóa đơn thực hiện trên số tài khoản đã đăng ký.
 1. Tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ quy định của pháp luật và Ngân hàng về dịch vụ thanh toán.
 1. Chúng tôi có quyền chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức và thu hồi bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào (bao gồm tổn thất kinh tế và thiệt hại đến danh tiếng) nếu bạn cung cấp bất kỳ quà tặng hoặc lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm hàng hóa vật chất, tiền mặt, tương đương tiền, dịch vụ lao động, du lịch, v.v.) làm phương tiện xúi giục hoặc khen thưởng cho nhân viên hoặc chuyên gia tư vấn của chúng tôi vì đã làm hoặc không làm hoặc đã thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Thỏa thuận này.
 • LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA
  1. Liên kết của bên thứ ba trên Nền tảng của chúng tôi có thể hướng bạn đến trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào, hoặc cho bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.
  2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn xem lại các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào.
  3. Bất kỳ khiếu nại, khiếu nại, quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba.
 • BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không để chúng tôi và công ty mẹ, các công ty con, công ty liên kết, đối tác, cán bộ, giám đốc (tổng giám đốc), đại lý, nhà thầu, nhà cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, nhân viên thực tập và nhân viên của họ phải chịu bất kỳ khiếu nại, yêu cầu bồi thường nào kể cả Phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh do bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc các tài liệu kết hợp tham chiếu hoặc vi phạm luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba

 • THAY ĐỔI

Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi bảo lưu quyền để cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong các Điều khoản sử dụng này bằng cách đăng cập nhật và thay đổi đối với Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Ứng dụng của chúng tôi định kỳ để nắm được các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản sử dụng này sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

 

 • CHẤM DỨT
  1. Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại đến khi chấm dứt thỏa thuận này cho tất cả các mục đích.
  2. Các Điều khoản sử dụng này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi chúng tôi chấm dứt.
  3. Quyền và biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn đối với chúng tôi trong trường hợp không hài lòng với Dịch vụ hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác sẽ là việc bạn chấm dứt và ngừng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa.
  4. Nếu chúng tôi cho rằng bạn đã không hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không, tuân thủ mọi điều khoản hoặc điều kiện của các Điều khoản sử dụng này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn và bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả số tiền đến hạn và kể cả ngày chấm dứt; và/hoặc theo đó có thể từ chối bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ).

 

 • BẤT KHẢ KHÁNG

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, hư hỏng hoặc lỗi nào được cho là hoàn toàn do các nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi thiết bị mạng thông tin, lỗi kết nối, lỗi máy tính, liên lạc hoặc hệ thống khác, sự cố điện, đình công, bạo loạn, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, nổ, chiến tranh, hành động của chính phủ, thay đổi luật pháp, quy định, quy định hành chính và các quy tắc khác, mệnh lệnh của cơ quan tư pháp hoặc hành chính hoặc thiên tai.

 • ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN THANH TOÁN VÀ TÀI KHOẢN
  1. Toàn bộ thỏa thuận
   1. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó.
   2. Các Điều khoản sử dụng này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được đăng bởi chúng tôi trên Nền tảng hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận, liên lạc và đề xuất trước đó hoặc đương thời, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản sử dụng).
  2. Hiệu lực từng phần

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này được xác định là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó dù sao cũng sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép và phần không thể thực thi sẽ bị coi là xóa khỏi các Điều khoản sử dụng này, quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

 1. Bên thứ ba

Một người không phải là một bên của Thỏa thuận này sẽ không có quyền buộc thi hành bất kì điều khoản nào trong thoả thuận này.

 1. Luật chi phối

Các Điều khoản sử dụng này và mọi thỏa thuận riêng biệt mà theo đó chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam.

QUY TẮC SỬ DỤNG

Đây là các quy tắc quy định cách bạn (a) chia sẻ Pin dự phòng của bạn thông qua Nền tảng, (b) sử dụng và thuê Pin dự phòng do bạn cung cấp hoặc lựa chọn thông qua Nền tảng; và (c) trả tiền cho việc sử dụng Pin dự phòng của bạn. Các quy tắc này là một phần của Thỏa thuận với bạn liên quan đến việc bạn truy cập Nền tảng và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Các quy tắc này cũng đặt ra các tiêu chuẩn an toàn liên quan đến việc bạn sử dụng Pin dự phòng. Bạn phải tuân thủ các quy tắc này và điều quan trọng là bạn phải đọc và hiểu các quy tắc này một cách cẩn thận. Khi cần thiết để giúp bạn hiểu các quy tắc này, chúng tôi có thể cung cấp hoặc hướng bạn đến các siêu liên kết và minh họa.

Trừ khi được quy định khác, các điều khoản được sử dụng trong các quy tắc này có cùng ý nghĩa với các điều khoản được định nghĩa trong Điều khoản sử dụng và Thỏa thuận dịch vụ của SACNHANH.

 1. CHIA SẺ PIN DỰ PHÒNG
 2. CÁCH SỬ DỤNG PIN DỰ PHÒNG
  1. Mở khóa Pin dự phòng bằng nền tảng ứng dụng
  2. Kiểm tra an toàn
  3. Trách nhiệm pháp lý khi sử dụng Pin dự phòng
  4. Trách nhiệm của bạn
  5. Hoàn thành sử dụng
 3. THANH TOÁN
  1. Đặt cọc Pin dự phòng
  2. Người dùng đã chia sẻ Pin dự phòng
  3. Phí sử dụng Pin dự phòng
  4. Phiếu/mã khuyến mãi
  5. Thanh toán và nạp tiền tài khoản người dùng
  6. Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ
  7. Hoàn tiền

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

 1. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 2. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN THU THẬP ĐƯỢC
 3. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  1. Bên thứ ba
  2. Các nhà cung cấp dịch vụ
  3. Giao dịch công ty
  4. Tiết lộ được phép khác
  5. Chuyển dữ liệu cá nhân ra khỏi Việt Nam
  6. Duy trì và bảo vệ dữ liệu cá nhân
  7. Quyền của bạn
 4. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH
 5. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI